Plants vs Zombies GW2 1.0.7

Plants vs Zombies GW2 1.0.7

Electronic Arts – Shareware – Android Windows
Plants vs Zombies GW2 is a third-person shooter video game developed by PopCap Games and published by Electronic.

Tổng quan

Plants vs Zombies GW2 là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Electronic Arts.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Plants vs Zombies GW2 là 1.0.7, phát hành vào ngày 20/03/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/02/2016.

Plants vs Zombies GW2 đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Plants vs Zombies GW2 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Plants vs Zombies GW2!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Plants vs Zombies GW2 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản